Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Õiguskantsler annab riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate

Õiguskantsler annab riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate

Prindi see artikkel
31. august 2009

indrek-tederÕiguskantsler Indrek Teder kohtub homme riigikogu esimehe Ene Ergmaga ning annab riigikogule üle õiguskantsleri eelmise aasta tegevuse kirjaliku ülevaate.

Markeerides riigi õiguskäitumist majanduslanguse olukorras, ütleb Indrek Teder aastaülevaate avapöördumises, et kokku ei saa hoida riigiks olemise pealt, teatas õiguskantsleri kantselei. “Majanduslangus ei saa ega tohi ära kärpida Eesti omariiklust”, hoiatab Teder. Eesti riiklus seondub õiguskantsleri hinnangul otseselt ja tihedalt isikute põhiõiguste ja -vabaduste järgimisega. “Kui me selles valdkonnas teeme printsiipides järeleandmisi, võib see kaasa tuua inimeste pöördumatu võõrandumise oma riigist. Isikute põhiõigusi ja -vabadusi tuleb järgida igas situatsioonis, majanduslangus ei anna siin alust järeleandmisteks. Oludes, kus riik otsib meeleheitlikult kokkuhoiuvõimalusi ja kus ülimaks väärtuseks on seatud rahanumbrid, mida ühe või teise kärpega on võimalik säästa, tuleb jälgida, et me ei vahetaks oma põhi(seadus)mõtteid hajuvaks peenrahaks”, kirjutab Teder.

Ühe peamise uuendusena on aastaülevaate ülesehituses esmakordselt omaette osana välja toodud õiguskantsleri tegevus väärkohtlemise ennetusasutusena, mis on 2007. aasta veebruarist õiguskantslerile seadusega antud täiendav ülesanne. Kohustus kontrollida isikute kohtlemist kinnipidamisasutustes tuleneb Eestile ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivsest protokollist. Eestis on õiguskantsleri kui väärkohtlemise ennetusasutuse kontrolli alla kvalifitseeruvaid kinnipidamisasutusi, kus isikud viibivad tahtevastaselt ja nende vabadus on piiratud, kokku veidi alla 150. Neist suurem osa on politsei kinnipidamiskohad ja sotsiaalhoolekandeasutused.

2008. aastal viis õiguskantsler läbi 18 kontrollkäiku, mille käigus kontrolliti 39 asutust – politseiasutusi, kaitseväeosi, vanglaid, piirivalveasutusi, psühhiaatrilise abi osutajaid, nakkushaiguste ravi osutajaid, erikoole. “Keeld rakendada kellegi suhtes piinamist või julma, ebainimlikku, väärikust alandavat kohtlemist või karistust on absoluutne inimõigus ja demokraatliku ühiskonna fundamentaalne väärtus, millest kõrvalekalded ei ole õigusriigis lubatud. Väärkohtlemise keeld kaitseb isikut mitte üksnes piinamise vastu selle tavatähenduses, mille näiteks võiks olla kinnipeetud isiku ülekuulamisel tunnistuse saamiseks peksmine, vaid on suunatud laiemalt nii inimese inimväärikuse kui ka tema füüsilise ja psüühilise terviklikkuse kaitsele”, rõhutab Teder.

2008. aastal esitati õiguskantslerile 2566 avaldust. See on eelmise aastaga võrreldes 11,3% enam (2007. aastal 2266 avaldust). Õiguskantslerile esitatud avalduste hulk näitab jätkuvat kasvutendentsi. Avalduste põhjal viis õiguskantsler läbi 1944 asjamenetlust (avaldused ühes ja samas küsimuses liidetakse üheks asjamenetluseks). Kõige enam tuli õiguskantsleril menetleda kriminaaltäitemenetluse ja vangistusõiguse, kriminaal- ja väärteo kohtumenetluse, sotsiaalhoolekandeõiguse ja terviseõiguse küsimusi. Endiselt oli palju ka omandireformiga seonduvaid pöördumisi.

31. august