Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Karskus / Karskusliit: Euroopa Liidu dokumendid toetavad Eesti kehtivat promilliseadust

Karskusliit: Euroopa Liidu dokumendid toetavad Eesti kehtivat promilliseadust

Prindi see artikkel
31. august 2009

Foto: www.all-security-system.com

Foto: www.all-security-system.com

Eesti Karskusliit toetab kehtiva korra säilitamist autojuhtide vere alkoholi kontsentratsiooni piirmäärade osas ning rõhutab, et Euroopa Liidu seatud eesmärgid kinnitavad kehtivate reeglite õigsust.

2001. aasta jaanuaris võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse, kutsudes liikmesriike seadma autojuhtide vere alkoholisisalduse ülemmäära 0,5 promillile ning suuremate veokite ja ühissõidukite ning mootorratturite ja algajate autojuhtide ülemmääraks 0,2 promilli.

Soovituse eesmärgiks on seatud joobes autojuhtimise vastu võitlemine ning Euroopa Liidu liikmesriikide koostööle julgustamine vähendamaks rahvatervisele suunatud ohte (www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c11566.htm).

Kuna mitmes Euroopa riigis on autojuhtide lubatud vere alkoholisisaldus üle 0,5 promilli, on kõne all oleva soovituse peamiseks eesmärgiks nendes riikides lubatud ülemmäära alandamine 0,5 promillile, mitte aga teistes riikides selle määrani tõstmine. Euroopa Komisjoni kaasrahastatud alkoholipoliitikaga tegelev võrgustik Eurocare lisab selgituseks: “Riigid, kus on madalamad ülemmäärad, ei tohiks neid tõsta. Aja möödudes peaks autojuhtide lubatud vere alakoholisisalduse ülemmäär langetatama kõikjal kõigile autojuhtidele 0,2 promillile” (Drinking and Driving in Europe, Eurocare technical report; www.eurocare.org/pdf/papers/drinkdriving.pdf).

„Justiitsminister Rein Langi esitatud väide justkui meil praegu kehtiv kord on karmim, kui Euroopa Liit lubab, paistab olevat selges vastuolus 2006. aastal vastu võetud Euroopa Alkoholistrateegiaga, mis seab ühe olulise teemana üles alkoholiga seotud liiklusõnnetuste vähendamise ning mis rõhutab et juhtimisvõime hakkab vähenema kohe, kui alkoholi kontsentratsioon veres on üle nulli,” meenutab Karskusliidu esimees ja Eurocare´i juhatuse liige Lauri Beekmann. „Meie oludes andes seaduse muutmisega sõnumi, et autorool ja alkohol sobiksid mingilgi moel kokku, tooks kardetavalt endaga kaasa joobes juhtimiste juhtumite sagenemise ning see suurendaks paratamatult ka ohvrite arvu.”

Uuringud näitavad, et liiklusohutus langeb automaatselt koos vere alkoholisisalduse kasvuga. „Arvukates uuringutes on leitud, et alkoholist põhjustatud liiklusõnnetuste oht kasvab seda enam, mida suurem on alkoholi kontsentratsioon sõidukijuhi veres. Uuringud kalduvad näitama, et piiriks oleks soovitatav kehtestada 0,5 mg/ml või alla selle. 112 uurimuse läbivaatamine andis olulisi tõendeid, et juhtimisvõime hakkab vähenema kohe, kui alkoholi kontsentratsioon veres on üle nulli (Moskowitz and Fiorentino 2000). Uurimuses, milles võrreldi liiklusõnnetustesse sattunud juhtide vere alkoholisisaldust nende juhtide vere alkoholisisaldusega, kes ei olnud liiklusõnnetustesse sattunud, jõuti järeldusele, et igas vanuses mees- ja naisjuhtidel, kelle vere alkoholisisaldus jäi vahemikku 0,2-0,49 g/l, oli vähemalt kolm korda suurem oht surma saada liiklusõnnetuses, milles osaleb vaid üks liiklusvahend.” (Euroopa Liidu strateegia liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel – eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/com/2006/com2006_0625et01.pdf)

„Vere alkoholisisalduse määra langetamine toob endaga kaasa joobes autojuhtimise ning alkoholiga seonduvate liiklusõnnetuste vähenemise. Kui Rootsi alandas 1990. aastal autojuhtide lubatud vere alkoholisisalduse ülemmäära 0,5 promillilt 0,2 promillile, langes alkoholiga seonduvate liiklusõnnetuste hulk 10%. Sarnane kogemus on ka näiteks Austrias, Belgias ja Prantsusmaal,” lisas Beekmann. „Samas on selge, et piirmäära rakendamine üksi probleemi ei lahenda. Oluline on nii järelevalve ning kontroll ja muidugi paljud toetavad meetmed, mis ühtse struktuurina muudaksid meie liikluse turvalisemaks.”

Euroopa Komisjoni hinnangute kohaselt hukkub alkoholiga seonduvalt igal aastal Euroopa teedel umbes 10.000 inimest, mis toob endaga kaasa igal aastal 40 miljardi euro suuruse kulu. Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil on need arvud veelgi suuremad – 45% meestega seonduvatest autoõnnetustest ja 18% naistega seonduvatest autoõnnetustest on seotud alkoholiga (”Reducing Risks, Promoting Health Life. World Health Report 2002. Geneva, World Health Organization”).

Allikas: Karskusliidu 31.08.2009 pressiteade