Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Õiguskantsler: asendusemaduse regulatsioon vajab ümbervaatamist

Õiguskantsler: asendusemaduse regulatsioon vajab ümbervaatamist

Prindi see artikkel
9. september 2009

indrektederÕiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et asendusemadust sisuliselt keelav seadusregulatsioon vajab täiendavat analüüsi, et selgitada välja naiste õiguste piirangu lubatavuse ulatus. Praegu kehtiv absoluutne asendusemaduse keeld riivab väga intensiivselt lapse kandmise võimet mitteomavate naiste õigusi.

Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja seoses sellega, et Eesti seadused keelavad asendusemaduse. Õiguskantsler viis läbi põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse ja analüüsis kehtivaid õigusnorme eesmärgiga tuvastada, kas lapse kandmise võimet mitte omavatel naistel on võimalik täiel määral realiseerida põhiseadusest tulenevaid õigusi – õigust vabale eneseteostusele ning õigust täisväärtuslikule perekonnaelule.

Õiguskantsler jõudis menetluse tulemusena järeldusele, et kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus ning karistusseadustik kehtestavad absoluutse asendusemaduse keelu. Selline absoluutne piirang riivab väga intensiivselt lapse kandmise võimet mitteomavate naiste õigusi. Nii justiits- kui ka sotsiaalminister on vastustes õiguskantslerile möönnud, et asendusemaduse absoluutne keeld ei pruugi olla põhjendatud ning kaaluda tuleb uue regulatsiooni kehtestamise vajadust. Kuni kehtivate seaduste muutmiseni puudub õiguslik võimalus anda eriluba asendusema vahenduse kasutamiseks lapse saamiseks.

Sotsiaalminister on õiguskantslerile saadetud vastuses kinnitanud otsust lülitada asendusemaduse uue regulatsiooni kontseptsiooni välja töötamine ministeeriumi 2010. aasta tööplaani. Tegevusse on plaanitud kaasata esindajaid ka teistest asjassepuutuvatest ametkondadest ning huvigruppidest. Selline ministeeriumi tegevus piirangute vajalikkuse analüüsil ning isikute põhiõiguste kaitse seisukohalt vajaliku regulatsiooni väljatöötamisel on õiguskantsleri hinnangul kiiduväärt. Justiitsminister on samuti väljendanud valmisolekut panna ebaseadusliku asendusemaduse karistatavusega seonduv analüüs oma 2010. aasta tööplaani. Kuna nii justiits- kui ka sotsiaalminister on lubanud astuda samme lubatava asendusemaduse regulatsiooni loomiseks, lõpetas õiguskantsler antud avalduses menetluse ning hoiab ministeeriumide tegevuse selles teemas aastal 2010 järelevalve all.

Allikas: Õiguskantsleri Kantselei 09.09.2009 pressiteade