Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Õiguskantsler: sõltuvushäiretega laste põhiseaduslikud õigused on rikutud

Õiguskantsler: sõltuvushäiretega laste põhiseaduslikud õigused on rikutud

Prindi see artikkel
15. september 2009

indrek-tederÕiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et riik ei taga sõltuvushäiretega laste ravil nende põhiseaduslikke õigusi.

Õiguskantsler saatis täna riigikogule ettekande rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavusest sõltuvushäiretega lastele. Teder on seisukohal, et olukord, kus riik on jätnud seaduses reguleerimata rehabilitatsiooniteenuse sisu ja finantseerimismudeli ning sellele teenusele suunamise menetluse, on vastuolus laste põhiõigusega tervise kaitsele ning õigusega korraldusele ja menetlusele.

Sõltuvushäiretega laste rehabilitatsiooniasutused on loodud üksikutes kohalikes omavalitsustes, näiteks Tallinnas ja Jõhvis. Euroopa Liidu liikmesriikide narkomaaniaga võitlemise meetodeid uurinud rahvusvahelise uurimisrühma aruandes on tõdetud, et nii Tallinna kui ka Jõhvi rehabilitatsiooniasutustes pakutava teenuse kvaliteeti ei ole võimalik kontrollida, kuna puuduvad riiklikud teenusekirjeldused ja nõuded rehabilitatsiooniteenuse osutajatele.

Õiguskantsler palus ministeeriumidel koostöös Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametiga välja töötada noortele mõeldud rehabilitatsiooniasutuste kontseptsioon ning ühtne seadusregulatsioon.

Põhiseadusest tulenevalt on igaühel õigus korraldusele ja menetlusele, mis tähendab, et seadusandja kohustus on luua põhiõiguste kaitseks vajalikud menetlused. Põhiseadusest tuleneb ka igaühe õigus tervise kaitsele, mis on üks olulisematest põhiõigustest.

“Seadusandja tegevusetuse tulemusena on tekkinud olukord, kus enamikus Eesti kohalikest omavalitsustest ei ole sõltuvushäiretega lastele spetsiaalset rehabilitatsiooniasutust loodud ja efektiivne rehabilitatsiooniteenus ei ole kättesaadav. Samal ajal nendes vähestes omavalitsustes, kus teenust osutatakse, tegutsevad rehabilitatsiooniasutused põhiõiguste piiramisel ilma seadusliku aluseta”, ütles õiguskantsler. Tallinna Laste Turvakeskuse näitel võib väita, et kui riik ei ole seaduse tasemel sätestanud, kas ja mil määral on mõjutusvahendi kohaldajatel õigus laste põhiõigusi mõjutusvahendi rakendamisel piirata, kui see osutub ravi- või rehabilitatsiooniprotsessi tulemuslikkuse jaoks hädavajalikuks, siis asub väga vajalikku teenust osutav asutus laste põhiõigusi ja -vabadusi piirama selleks seaduslikku alust omamata.

15. september