Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Kohus tühistas Tartu ülikooli arstiteaduskonna residendi lõpueksami tulemuse

Kohus tühistas Tartu ülikooli arstiteaduskonna residendi lõpueksami tulemuse

Prindi see artikkel
6. oktoober 2009

tu_logo1Tartu halduskohus tühistas eile Tartu ülikooli (TÜ) arstiteaduskonna kardioloogia eriala residendi mitterahuldava lõpueksami tulemuse eksamikorralduse nõuete olulise rikkumise tõttu. Samuti tegi kohus eksamikomisjonile ettekirjutuse uue otsuse tegemiseks.

Lisaks mõistis kohus TÜ-lt kaebaja menetluskulude katteks välja 30.000 kr.

Kohtusse pöördunud resident sooritas lõpueksami ebaõnnestunult, hindele F (puudulik) eelmise aasta 26. augustil. Resident vaidlustas eksamitulemuse enne kohtusse pöördumist nii TÜ arstiteaduskonna apellatsioonikomisjonis kui ka TÜ õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidluskomisjonis. Kohtueelses menetluses jäeti aga tema mitterahuldav eksamitulemus jõusse. Õigusselguse põhimõtet järgides tühistas kohus koos eksamikomisjoni otsusega ka eelmenetluses tehtud vaideotsused.

Tartu halduskohus leidis, et TÜ rikkus vaidlustatud eksami läbiviimisel nii TÜ nõukogu määruses „Õppekorraldus residentuuris” (ÕKR) kui ka residentuuri programmides sätestatud nõudeid. Residentuuri eesmärk on viia residendi teadmised ja praktilised oskused iseseisva eriarsti tasemele. Residentuuri programmis tehakse vahet praktilisel ja teoreetilisel koolitusel ning praktiline koolitus peab seejuures moodustama vähemalt 80% residentuuri üldmahust. Oluline vahetegu esineb aga residentide teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimises ja hindamises. ÕKR sätestab, et residendi praktilisi oskusi ja kogemusi hinnatakse ainult õppetöö käigus ning residendi teoreetilisi teadmisi kontrollitakse õpingute lõpetamisel toimuval kirjalikul eksamil. Ka kardioloogia residentuuri eriala programmid välistavad lõpueksamil praktiliste oskuste ja kogemuse hindamise.

Vaidlustatud lõpueksamil aga hinnati eeltoodud sätteid rikkudes lisaks teoreetilistele teadmistele ka kaebaja praktilisi oskusi. Lõpueksami komisjoni otsuses sisalduva põhjenduse kohaselt lähtus TÜ mitteasjakohasest kaalutlusest, et residendi praktilised oskused ei vastanud nõuetele.

Lisaks tuvastas kohus, et ÕKR sätestab TÜ residentuuri lõpueksami raames järgima sotsiaalministri kehtestatud nõudeid, mida aga tegelikkuses ei olegi kehtestatud. Samuti leidis kohus, et eksamineeritavale tehti eksami erinevate osade kaal ja tulemused teatavaks alles residendi taotlusel eksamijärgse vaidemenetluse käigus. Sellega rikuti kaebaja õigusi, kuna resident ei saanud eksami sooritamisel otsustada, kuidas oleks kõige otstarbekam parima võimaliku tulemuse saavutamiseks aega kasutada.

Kohus nõustus pooltega, et residentuuri läbinud ja residentuuri lõpueksami sooritanud kardioloogid peavad olema erialaste teadmiste ja oskuste poolest pädevad ühtsel turul tegutsemiseks ning vastama tervishoiutöötajate pädevuse hindamiseks kutse- ja erialaühenduste poolt väljatöötatud nõuetele. Teisalt peab aga TÜ kehtestatav õppekorralduse regulatsiooni vastama õiguse üldpõhimõtetele.

Kaebaja taotles kohtult ka TÜ kohustamist lõpueksami nõuetekohaseks hindamiseks juba 26. augustil 2008 antud kirjalike vastuse pinnalt. Kohus seda nõuet siiski ei rahuldanud, vaid jättis TÜ-le õiguse otsustada, kas residendi teoreetilisi teadmisi saab kontrollida juba esitatud eksamiküsimuste alusel või tuleb kaebajal lõpueksam teoreetiliste teadmiste osas sooritada uuesti.

Eilne halduskohtu otsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul, kuni 4. novembrini.

Allikas: Tartu halduskohtu 06.10.2009 pressiteade