Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Hooliv Eesti / Keskkond / Esitletakse Eesti Inimarengu Aruannet 2009

Esitletakse Eesti Inimarengu Aruannet 2009

Prindi see artikkel
22. märts 2010

EveKortsVoidutooEesti Koostöö Kogu esitleb esmaspäeval, 22. märtsil algusega kell 11 Rahvusraamatukogu suures saalis Eesti Inimarengu Aruannet 2009. Vastvalminud inimarengu aruande teemafookuses on Eesti inimeste elukeskkond ning ühiskonna kvaliteet. Esitlust on võimalik jälgida ka Koostöö Kogu koduleheküljelt www.kogu.ee

Arutelul esinevad ettekannetega Eesti Inimarengu Aruande 2009 peatoimetaja ja Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin ning peatükkide toimetajad. Vastvalminud inimarengu aruande üle diskuteerivad ajakirjanik Argo Ideon, Vikerkaare peatoimetaja Märt Väljataga ja psühholoogiaprofessor Milvi Tepp.

„Majanduskriisiga teravnenud inimarengu probleemid on proovikiviks Eesti suutlikkusele senist arengurada kriitiliselt hinnata ning tõhu­salt vajalikke korrektiive teha. Peaksime määratlema, millist teed pidi liikudes saab Eesti parimal moel arendada oma inim­vara ja kindlustada oma sotsiaalse ja kultuurilise jät­kusuutlikkuse ka karmides majanduslikes ja poliiti­listes tõmbetuultes,“ sõnas aruande peatoimetaja professor Marju Lauristin. „Siinjuures peaksime nii enda kui ka teiste tarvis selgitama Eesti inimarengu sarnaseid ja erinevaid jooni ühelt poolt võrreldes meie lõunanaabritega, kellest Eesti on suut­nud olla edukam, ja teisalt selliste edukate postkom­munistlike siirderiikidega nagi Sloveenia ja Tšehhi, millest me inimarengus veel oluliselt maha jääme. Loodetavasti pakub selleks inspiratsiooni Eesti Inim­arengu Aruandes 2009 esitatud võimalus vaadelda inimarengut looduslike, majanduslike, institutsionaalsete ja kultuuriliste keskkonnategurite vaatepunktist.“

Eesti Inimarengu Aruanne (EIA) tõstatab meile kõigile olulisi küsimusi, mis on seotud Eesti eluga. EIAs annavad tunnustatud teadlased oma hinnangu ühiskonnaelus toimuvale, keskendudes seekord inimarengu seostele keskkonna probleemidega kõige laiemas mõttes. Värske aruanne analüüsib eestimaalaste tööelus ja väärtushinnangutes toimunud muutusi, mis viitavad Eesti elanikkonna toimetulekuväärtuste asendumisele eneseväljendamisega seotud väärtustega. Prognoosides kriisi mõju inimarengu näitajatele ja lahates meie regionaalarengut, pakutakse ka lahendusi, kuidas Eesti võiks majanduskriisist väljuda, ära kasutades nii kohaliku kui ülemaailmse ettevõtluskeskkonna muutuvaid võimalusi. Erinevalt varasematest aruannetest on uudse vaatenurgana käsitletud ka looduskeskkonna rolli ja inimarengu piirkondlikke ning soolisi iseärasusi.

EIA 2009 kuue mahuka peatüki toimetajateks ja autoriteks on 36 tunnustatud Eesti ühiskonna- ja majandusteadlast ning eksperti Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Tuleviku Uuringute Instituudist, Säästva Eesti Instituudist, poliitikauuringute keskusest Praxis, konsultatsiooni- ja koolituskeskusest Geomedia, Arengufondist ja uuringufirmast SaarPoll.

Allikas: Eesti Koostöö Kogu 18. ja 21.03.2010 pressiteated