Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Õiguskantsler, kohtud ja prokuratuur / Õiguskantsler: Tallinna Linnavalitsuse vee hinda kehtestav määrus on põhiseadusega vastuolus

Õiguskantsler: Tallinna Linnavalitsuse vee hinda kehtestav määrus on põhiseadusega vastuolus

Prindi see artikkel
24. märts 2010

IndrekTederÕiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega linnavalitsus kehtestas Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad, on vastuolus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning põhiseadusega.

Tallinna Linnavalitsus ei ole veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kujundamisel käitunud hinnaregulaatorile kohaselt. Linnavalitsus ei ole taganud, et tarbijad maksaksid kinni üksnes vee-ettevõtja teenuste osutamiseks tehtud põhjendatud kulud ja vee-ettevõtja saaks vaid põhjendatud tulu.

Indrek Teder saatis täna Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku viia määrus kooskõlla seaduste ja põhiseadusega.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse järgi kehtestab veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad kohalik omavalitsus määrusega. Seadusandja on pidanud oluliseks, et hindu ei määra vee-ettevõtja ise, vaid seda teeb tema eest avalik võim. Seadusandja on soovinud, et kohalik omavalitsus hoiaks vee ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad kontrolli all ja ohjaks monopoolse ettevõtte tegevust. Seega on seadusandja teinud kohalikule võimule ülesandeks kontrollida monopoolset vee-ettevõtjat tarbijatelt teenuste eest raha küsimisel. Kohaliku omavalitsuse määrus on põhiseadusega kooskõlas siis, kui see vastab seadustele ning põhiseadusele.

Riigikogu on reguleerinud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kujundamise aluseid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses (§ 14 lõikes 3) eesmärgiga tagada nende teenuste hindade õiglus. Õiglased on veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad seadusandja hinnangul siis, kui need on kulupõhised ning vee-ettevõtja saab nende teenuste osutamise eest põhjendatud tulu. See tähendab, et kohalik omavalitsus peab hindade kehtestajana tagama, et need hinnad oleksidki kulupõhised ning vee-ettevõtja ei saaks ülemäärast kasumit. Selliselt vastaksid hinnad ka konkurentsiõiguse üldpõhimõtetele.

Õiguskantsler hindas, kas Tallinna Linnavalitsus on oma 30.09.2009. a määruse „Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“ kehtestamisel lähtunud seadusandja juhistest, eesmärkidest ja konkurentsiõiguse üldpõhimõtetest.

Analüüsi tulemusel leidis õiguskantsler talle Tallinna Linnavalitsuse antud selgitustele tuginedes, et Tallinna Linnavalitsus ei ole välja selgitanud vee-ettevõtja tegelikke kulusid ja seetõttu ei ole reaalselt hinnanud ka nende kulude põhjendatust. Ometi tuleb konkurentsiõiguse üldpõhimõtete järgi hinnaregulaatoril seda teha. Kuna Tallinna Linnavalitsus seda teinud ei ole, on ta veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamisel läinud vastuollu seadusandja juhiste, eesmärkide ja konkurentsiõiguse üldpõhimõtetega.

Samuti leidis õiguskantsler, et Tallinna Linnavalitsus ei ole vee-ettevõtjale põhjendatud tulukuse tagamisel järginud seadusandja juhiseid, eesmärke ning konkurentsiõiguse üldpõhimõtteid. Sellise järelduseni viis õiguskantsleri asjaolu, et Tallinna Linnavalitsus ei olnud võimeline selgitama, kuidas on tagatud, et vee-ettevõtja saab teenuste osutamisel vaid põhjendatud tulu.

Kokkuvõtlikult asus õiguskantsler seisukohale, et Tallinna Linnavalitsus ei ole Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamisel järginud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadust. Kuna Tallinna Linnavalitsus ei ole Riigikogu kehtestatud seadust nende teenuste hindade kehtestamisel järginud, peab õiguskantsler Tallinna Linnavalitsuse määrust põhiseadusvastaseks.

Õiguskantsler juhtis oma ettepanekus Tallinna Linnavalitsuse tähelepanu sellele, et Tallinna linna ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud teenuslepinguga ei saa muuta lepingu suhtes kõrgemal asetsevate õigusaktide (nt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse) sisu.

Õiguskantsler peab vajalikuks toonitada, et kehtestatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade seadusele vastavuse eest vastutab kohalik omavalitsus, mistõttu peab kohalik omavalitsus olema võimeline arusaadavalt põhjendama, miks ta on kehtestanud just sellised hinnad.

Õiguskantsler alustas menetluse Eesti Omanike Keskliidu avalduse alusel, kes palus kontrollida linnavalitsuse samasisulist varasemat määrust, mis aga kaotas menetluse kestel kehtivuse.

Õiguskantsler kaasas menetlusse Tallinna Linnavalitsuse kui veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindu reguleeriva määruse kehtestaja. Menetluse käigus palus õiguskantsler Tallinna Linnavalitsusel põhjendada kehtestatud hindade vastavust ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele.

Õiguskantsler palub Tallinna Linnavalitsusel 20 päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest teatada, kuidas ettepanekut täidetakse.

Allikas: õiguskantsleri kantselei 24.03.2010 pressiteade