Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Usk ja vaimsus / Kirikukalender / Täna on Suur Reede

Täna on Suur Reede

Prindi see artikkel
2. aprill 2010

SuurReedeSuur Reede on päev, mil Kristus kannatas ja risti löödi.

Kirikukellad ei helise, tööd sel päeval ei tehta, kirikus ei toimu laulatusi ega muid pidulikke talitusi. Esimesed kirjalikud teated selle päeva pühitsemisest pärinevad 2. sajandist.

Suurel Reedel osalevad kristlased liturgial, mil meenutame Kristuse ristisurma ning kuuleme Kristuse kannatamiselugu, nagu selle on kirja pannud Püha Johannes (Jh 18:1-19:42):

Jeesuse vangistamine

1 Kui Jeesus seda oli rääkinud, lahkus ta oma jüngritega üle Kidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks oma jüngritega.

2 Aga seda paika teadis ka tema äraandja Juudas, sest Jeesus oli seal sageli viibinud koos oma jüngritega.

3 Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega.

4 Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis: “Keda te otsite?”

5 Nad vastasid talle: “Jeesust Naatsaretlast.” Ta ütles neile: “Mina olengi see.” Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega.

6 Kui ta nüüd neile ütles: “Mina olengi see”, taganesid nad ja kukkusid maha.

7 Siis küsis Jeesus neilt veel kord: “Keda te otsite?” Nemad ütlesid: “Jeesust Naatsaretlast.”

8 Jeesus vastas: “Ma ju ütlesin teile, et mina olengi see. Kui te nüüd mind otsite, siis laske neil minna”,

9 et läheks täide sõna, mis ta oli öelnud: “Ma ei ole kaotanud ühtki neist, keda sa mulle oled andnud.”

10 Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle nüüd välja ning lõi ülempreestri orja ja raius ära ta parema kõrva; orja nimi oli Malkus.

11 Jeesus ütles siis Peetrusele: “Pista mõõk tuppe! Eks ma pea jooma sellest karikast, mille Isa mulle on andnud?”

Ülempreester kuulab Jeesust üle

12 Väeosa ja ülempealik ja juutide sulased võtsid nüüd Jeesuse ja sidusid ta kinni

13 ning viisid esiteks Hannase juurde, sest see oli Kaifase äi, ja Kaifas oli tol aastal ülempreester.

14 Kaifas oli aga see, kes andis juutidele nõu, et parem on surra ühel inimesel rahva eest.

15 Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri õue.

16 Peetrus seisis aga väljas ukse ees. Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav, ja kõneles uksehoidjatüdrukuga ning viis Peetruse sisse.

17 Uksehoidjatüdruk ütles nüüd Peetrusele: “Eks sinagi ole üks selle inimese jüngreid?” Tema ütles: “Ei ole.”

18 Aga orjad ja sulased olid teinud lõkke, sest oli külm, ja seisid ning soojendasid end. Ja ka Peetrus seisis nende seas ja soojendas end.

19 Ülempreester küsitles nüüd Jeesust tema jüngrite ja õpetuse kohta.

20 Jeesus vastas talle: “Mina olen rääkinud maailmale avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid, ja salaja pole ma rääkinud midagi.

21 Miks sa küsid seda minult? Küsi nendelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud.”

22 Aga kui ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle: “Kas sa nõnda vastad ülempreestrile?”

23 Jeesus vastas talle: “Kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks, kui see oli aga õige, miks sa mind siis lööd?”

24 Siis Hannas läkitas ta kinniseotult ülempreester Kaifase juurde.

25 Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soojendas end. Nad ütlesid nüüd talle: “Eks sinagi ole üks tema jüngreid?” Tema aga salgas ja ütles: “Ei ole.”

26 Üks ülempreestri orje, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära raiunud, ütles: “Eks mina näinud sind temaga koos aias?”

27 Siis salgas Peetrus jälle, ja kohe kires kukk.

Pilaatus kuulab Jeesust üle

28 Nad viisid nüüd Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta. Aga oli varahommik. Ja nad ise ei läinud kohtukotta sisse, et nad ei rüvetaks end, vaid võiksid süüa paasat.

29 Pilaatus tuli siis ise nende juurde välja ja lausus: “Mis kaebus teil on selle inimese peale?”

30 Nad kostsid talle: “Kui see siin ei oleks kurjategija, ei me siis oleks teda sinu kätte loovutanud!”

31 Pilaatus ütles nüüd neile: “Võtke teie ta ning mõistke ise tema üle kohut oma Seaduse järgi!” Juudid ütlesid talle: “Meil ei ole meelevalda kedagi tappa”,

32 et läheks täide Jeesuse sõna, mis ta oli öelnud, kui ta vihjas, missugust surma tal tuleb surra.

33 Pilaatus läks nüüd taas kohtukotta ja kutsus Jeesuse ning ütles talle: “Kas sina oled juutide kuningas?”

34 Jeesus vastas: “Kas sa ütled seda omast peast või on teised sulle seda minu kohta öelnud?”

35 Pilaatus vastas: “Egas mina juut ole! Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on andnud su minu kätte. Mis sa oled teinud?”

36 Jeesus vastas: “Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole siit.”

37 Pilaatus ütles nüüd talle: “Sina oled siis ikkagi kuningas?”

Jeesus vastas: “Need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.”

38 Pilaatus küsis temalt: “Mis on tõde?”

Ja seda öelnud, läks Pilaatus taas juutide juurde välja ja ütles neile: “Mina ei leia temal mingit süüd.

39 Teil on ju kombeks, et ma paasapühal teile kellegi vabaks lasen. Kas te soovite nüüd, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga?”

40 Nemad hüüdsid siis taas: “Ei, mitte teda, vaid Barabas!” Aga Barabas oli röövel.

Pilaatus mõistab Jeesuse surma

1 Nüüd võttis Pilaatus Jeesuse ja laskis teda piitsutada.

2 Ja sõdurid punusid kibuvitstest pärja ning panid selle talle pähe ja purpurmantli selga

3 ning tulid tema juurde ja ütlesid: “Tervist, juutide kuningas!” ja andsid talle kõrvakiile.

4 Ja Pilaatus läks taas välja ja ütles neile: “Vaata, ma toon ta teile välja, et te saaksite aru: mina ei leia temal mingit süüd.”

5 Siis tuli Jeesus välja, kandes kibuvitsapärga ja purpurmantlit. Ja Pilaatus ütles neile: “Ennäe inimest!”

6 Kui nüüd ülempreestrid ja sulased teda nägid, hüüdsid nad: “Löö risti! Löö risti!” Pilaatus ütles neile: “Võtke teie ta ja lööge ise risti, sest mina ei leia temal süüd!”

7 Juudid vastasid talle: “Meil on Seadus, ja Seaduse järgi peab ta surema, sest ta on tõstnud ennast Jumala Pojaks.”

8 Seda sõna kuuldes kartis Pilaatus veel enam.

9 Ja ta läks jälle kohtukotta ja küsis Jeesuselt: “Kust sina oled?” Aga Jeesus ei andnud talle vastust.

10 Siis ütles Pilaatus talle: “Kas sa ei räägi minuga? Kas sa ei tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja mul on meelevald sind risti lüüa?”

11 Jeesus vastas: “Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt. Seepärast on suurem patt sellel, kes minu on andnud sinu kätte.”

12 Sellest alates otsis Pilaatus võimalust teda vabaks lasta. Aga juudid hüüdsid: “Kui sa tema vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber. Igaüks, kes tõstab enese kuningaks, hakkab vastu keisrile.”

13 Kui nüüd Pilaatus neid sõnu kuulis, tõi ta Jeesuse välja ja istus kohtujärjele paika, mida hüütakse Kivipõrandaks, heebrea keeles aga Gabbataks.

14 Aga oli paasapühade valmistuspäev, umbes keskpäev. Ja ta ütles juutidele: “Ennäe, teie kuningas!”

15 Need aga hüüdsid nüüd: “Vii ära, vii ära, löö ta risti!”

Pilaatus ütles neile: “Kas ma pean teie kuninga risti lööma?”

Ülempreestrid vastasid: “Meil ei ole kuningat, vaid on keiser.”

16 Siis andis Pilaatus Jeesuse nende kätte risti lüüa.

Nad võtsid nüüd Jeesuse -

Jeesus lüüakse risti

17 ja ta läks välja, kandes ise oma risti Pealuuasemeks hüütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse Kolgataks.

18 Seal nad lõid risti tema ja temaga koos kaks muud surmamõistetut, teine teisele poole, aga Jeesuse keskele.

19 Aga Pilaatus kirjutas ka sildi ja pani selle risti külge.

Sellele oli kirjutatud: “Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas.”

20 Seda silti luges palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal, ning silt oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles.

21 Juutide ülempreestrid ütlesid siis Pilaatusele: “Ära kirjuta “Juutide kuningas”, vaid “Tema ütles: Olen juutide kuningas.”"

22 Pilaatus vastas: “Mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud.”

23 Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja jagasid nelja ossa, igale sõdurile ühe osa. Nad võtsid ka särgi, särk oli aga õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla.

24 Nad ütlesid siis üksteisele: “Ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab”, et läheks täide Kiri:

“Nad on mu rõivad omavahel jaganud,

ja riiete peale liisku heitnud.”

Sedasama sõdurid nüüd tegidki.

25 Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena.

26 Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: “Naine, vaata, see on su poeg!”

27 Seejärel ütles ta oma jüngrile: “Vaata, see on su ema!”

Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde.

Jeesus sureb ristil

28 Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et Kiri läheks täide: “Mul on janu.”

29 Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga immutatud käsna iisopi roo otsa ja ulatasid selle tema suu juurde.

30 Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: “See on lõpetatud!” ja, langetanud pea, heitis hinge.

Jeesus pannakse kaljuhauda

31 Aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilaatust, et ristilöödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks – sest see hingamispäev oli suur püha.

32 Sõdurid tulid nüüd ja lõid katki sääreluud nii esimesel kui teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud.

33 Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid,

34 vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett.

35 Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda, ning tema tunnistus on tõsi. Ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite.

36 Sest see on sündinud, et läheks täide Kiri: “Ühtegi tema luud ei purustata.”

37 Ja veel teine kirjakoht ütleb: “Nad saavad näha seda, kelle nad on läbi torganud.”

38 Aga pärast seda palus Arimaatia Joosep – ta oli Jeesuse jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute – Pilaatuselt luba võtta Jeesuse ihu. Ja Pilaatus lubas. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu.

39 Siis tuli ka Nikodeemos, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde öösel, ja tõi kaasa sada naela mürri ja aaloe segu.

40 Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmiskomme.

41 Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud.

42 Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide pühade valmistuspäeva pärast, sest see haud oli lähedal.

Allikad: www.neitsimaarja.ee; www.piritaklooster.ee; www.eelk.ee; www.piibel.net