Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Eesti riik / Riigikogu / Valitsus saadab parlamendile arutamiseks keeleseaduse uue redaktsiooni

Valitsus saadab parlamendile arutamiseks keeleseaduse uue redaktsiooni

Prindi see artikkel
19. august 2010

SeletavSonaraamatValitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile arutamiseks uue keeleseaduse eelnõu. Uues keeleseaduse redaktsioonis reguleeritakse eesti keele ja võõrkeelte kasutamist asjaajamises ja suhtluses, eesti keele oskuse nõudeid ja hindamist, riiklikku järelevalvet ning vastutust.

Võrreldes kehtiva seadusega on defineeritud eesti kirjakeele norm, mis on keele ametliku kasutamise aluseks ja suunab avalikku kasutust. Põhiliselt on korrastatud ja loogilisemaks muudetud seaduse ülesehitust, mis on vahepealsete muudatuste käigus kaotanud oma selguse.

Sisulistest muudatustest on olulisemad Eesti keelenõukogu nimetamine seaduse tasandil ja riigi keelealaste ülesannete määratlemine, sh riigikogu kohustus analüüsida keelepoliitikat ja eesti keele arengut.

Eesti keelenõukogu moodustab valitsus. Keelenõukogu ülesandeks on keelevaldkonna arengukavade koostamises osalemine, keelevaldkonna arengukavade täitmise jälgimine ja analüüs, valitsuse nõustamine keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel ning Eesti esindamine rahvusvahelistes keeleorganisatsioonides.

Seadus jätkab senikehtinud traditsiooni, et tasemeeksami sooritanutele kompenseeritakse soovi korral keeleõppekulu kuni 100% ulatuses. Keeleoskuse omandamist võib nende jaoks, kes tajuvad keeleeksamit liiga raskena, lihtsustada seadusesse lisatud punkt, mille järgi ei pea eesti keele tasemeeksamit sooritama isikud, kes on sooritanud kutseeksami eesti keeles ning töötavad kutsetunnistusel märgitud kutsealal.

Eelnõu kohaselt on planeeritud seadus jõustumine 1. jaanuaril 2011.

Allikas: valitsuse kommunikatsioonibüroo 19.08.2010 pressiteade