Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Haridus ja teadus / ENL: Eesti vajab laste ombudsmani

ENL: Eesti vajab laste ombudsmani

Prindi see artikkel
29. november 2010

ENLlogoEesti Noorteühenduste Liit (ENL) pöördus Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole, avaldades muret laste õiguste tagamise ja järelevalve olukorraga Eestis ning tegi ühtlasi ettepaneku õiguskantsleri ülesannete hulka lisada laste ombudsmani funktsioon.

“Lapsed on õiguste omajad, kuid oma õiguste teostamises sõltuvad nad täiskasvanutest. East ja võimetest tulenevalt on lastel pea olematud või piiratud võimalused oma õiguste teostamiseks ning elukvaliteedi mõjutamiseks. Lastel puudub võimalus sekkuda ühiskonnaelu kujundavate valitavate esindusorganite moodustamisse ja nende poolt tehtavatesse otsustesse. Laste õiguste elluviimine on sageli seotud ka teatud tingimuste täitmisega, olgu selleks siis rahaliste vahendite olemasolu, vanemate ja teiste inimeste teadlikkus lapse õigustest või valmidusest teha koostööd,” seisab laupäeval, 27. novembril ENLi üldkoosolekul ühiselt vastu võetud noorteühenduste pöördumises.

Eesti Vabariik ühines ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga juba 21. septembril 1991, millega on rahvusvaheliselt võetud kohustus aktsepteerida alla 18aastaste inimeste arenguks olulisi õigusi. Euroopa Liidu liikmesriikidest puudub laste õiguste järelevalve üksus täielikult vaid Tšehhis, Eestis, Rumeenias ja Saksamaal. Ka paljudes Euroopa Liidu kandidaatriikides ja ka teistes Euroopa Nõukogu riikides on loodud laste õiguste järelevalve institutsioone.

ENL möönab, et Eestis on lastele nende põhiõigused riigi poolt seadusandlusega suures osas tagatud, kuid probleeme esineb nende õiguste täitmisel ning laste ja täiskasvanute teadlikkuses. Samuti puudub adekvaatne ülevaade lastele tagatud õiguste kättesaadavusest ning laste õiguste kaitse vajadusele süsteemne tähelepanu juhtimine.

Ettepanek luua Eesti Vabariigis laste ombudsmani institutsioon toodi avalikkuse ette juba 1990ndatel aastatel. Vajadust sõltumatu lapse õigusi edendava institutsiooni järele on väljendanud paljud lastega ja laste heaks töötavad spetsialistid ja organisatsioonid, eelkõige aga Eesti Lastekaitse Liit. ENL toetab laste õiguste paremaks tagamiseks õiguskantsleri seaduse muutmist selliselt, et õiguskantslerile lisanduks ka laste ombudsmani funktsioon.

Õiguskantsleri ülesannete hulka kuulub ka täna palju lapse õiguste järelevalve institutsiooni ülesandeid. Laste ombudsmani funktsioonide ülevõtmine oleks noorteühenduste liidu hinnangul seetõttu loomulik protsess. Lapse õiguste järelevalve institutsiooni lisamine üldise inimõiguste järelevalve institutsiooni juurde näitaks, et lapsed on samaväärsed õigussubjektid, kui täiskasvanud. ENL rõhutab, et laste ombudsmani funktsiooni lisamine peab toimuma koos vastavate vahendite eraldamisega Õiguskantsleri Kantseleile, milleks Lastekaitse Liidu arvutuste kohaselt kuluks täiendavalt aastas riigieelarvest ligikaudu 172 561 eurot.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 54 Eestis tegutsevat noorteühendust ja noorte osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Allikas: ENLi 29.11.2010 pressiteade