Uus Eesti tegevust on vöimalik annetustega toetada
 
Uus Eesti / Terved eluviisid / Terviseuuringu 2006 tulemused on nüüd kättesaadavad

Terviseuuringu 2006 tulemused on nüüd kättesaadavad

Prindi see artikkel
3. juuni 2009

2006. aasta sügisest kuni 2007. aasta sügiseni viidi Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel läbi Eestis seni suurim tervist käsitlev laiapõhjaline küsitlusuuring, mille tulemused on nüüd saanud kaante vahele ning kättesaadavad ka elektrooniliselt.

Uuringu, milles osalesid 15-85-aastased elanikud, põhieesmärkideks oli saada ülevaade rahvastikustruktuurile vastavast terviseseisundist ja selle seostest sotsiaalsete ja käitumuslike näitajatega, samuti tervist kahjustavate riskitegurite levimusest. Küsitluse läbiviimisel kasutati Euroopa Liidu harmoniseeritud küsimustikku, mis annab võimaluse võrrelda Eesti olukorda teiste EL-i riikidega. Analoogne uuring toimus Eestis ka 1996. aastal ning see annab võimaluse hinnata muutusi, mis on viimasel kümnendil elanikkonna tervisega toimunud. Lisaks on andmeid analüüsides võimalik saada infot, kuidas kujundada edaspidi terviseprogramme ja plaanida ennetustegevust.

Uuringu koordinaatori, Tervise Arengu Instituudi teadur Leila Oja sõnul on 10 aasta taguste andmetega võrreldes meie tööealise elanikkonna enesehinnangulise tervise hea ja väga hea vastuste osakaal tõusnud, jäädes siiski oluliselt alla teistele riikidele. „Kui Eesti rahvastikust hindas oma tervist heaks ja väga heaks 49% rahvastikust (mehed 52% ja naised 46%), siis näiteks Sloveenias oli sama tulemuks 60% (mehed 65% ja naised 58%) ja Šveitsis 87% (mehed 88% ja naised 85%).”

Kuna terviseuuring 2006 andmestik võimaldab andmeid analüüsida mitmete tervisevaldkonna aspektide vahel, siis näiteks ilmneb, et ligi 10% vastanutest, kellel olid tõsised terviseprobleemid ja toimetulekupiirangud, hindasid oma tervist siiski heaks või väga heaks. „See tulemus näitab, et vaatamata tervisehädadele hindavad eestlased oma tervist siiski heaks,” märkis Oja.

Uuringu ülevaade, standardtunnustega tabelid ja ülevaateartiklid on esitatud kolmes publikatsioonis. TAI kodulehe aadressil www.tai.ee/?id=4890 leiab terviseuuring 2006 metodoloogiaülevaate ja tabelikogumiku, kus on esitatud uuringuandmete esmaanalüüsi tulemused, milles terviseseisundi erinevaid aspekte, tervist mõjutavaid tegureid, arstiabi kasutamist ja tervisega seonduvad hoiakuid on hinnatud erinevate sotsiaalsete, majanduslike ja demograafiliste taustatunnuste lõikes.

Lisaks on ilmunud ajakirja „Eesti Arst” erinumber, mille artiklites analüüsitakse Eesti rahvastiku tervise arengut laiemalt, iseloomustatakse immigrantrahvastiku tervist, depressiooni ja ärevuse esinemist rahvastikus ning tervisest tulenevat igapäevast toimetulekut. Elanike käitumuslikku tegevust tervise valdkonnas analüüsivad sellised teemad nagu tervist hoidev käitumine, riskikäitumine, kehaline aktiivsus, ravimite tarvitamine jne.

Allikas: Tervise Arengu Instituudi 03.06.2009 pressiteade